Câu hỏi thường gặp

Con tôi phản ánh là lớp học dễ quá và muốn vượt cấp. Như vậy có được không?

Trong quá trình con bạn theo học tại Trung tâm, bộ phận chuyên môn cùng giáo viên thường xuyên nhận xét, đánh giá trình độ của học viên và đưa ra các giải pháp phù hợp. Nếu học viên phản ánh, xin phụ huynh liên hệ với bộ phận tư vấn và bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra lại kết quả học tập của học viên. Trường hợp bộ phận chuyên môn và giáo viên xác nhận kiến thức của học viên nổi trội hơn hẳn các bạn trong lớp thì học viên sẽ được chuyển lên cấp độ cao hơn. Còn nếu trình độ học viên chưa thể hiện nổi trội trong lớp thì Trung tâm khuyến khích phụ huynh để học viên tiếp tục theo học tạ lớp hiện tại. Trong quá trình theo học tại Trung tâm, những học viên tiếp thu nhanh sẽ được giáo viên khuyến khích phát huy tối đa thế mạnh và hướng tới việc chuyển lên cấp độ cao hơn khi học viên thể hiện được sự nổi trội trong lớp

Who can take an Anglia exam?

Anyone who wants to learn English can take an Anglia exam. There is no age limit for candidates. You can enter at the level of study you or your teacher considers appropriate.